Đăng nhập hệ thống

Admin
2020-02-27 06:22

Người dùng cần phải đăng nhập hệ thống để sử dụng. Có thể đăng nhập bằng tài khoản cục bộ Moodle (Tên đăng nhập & Mật khẩu) do quản trị viên cung cấp, hoặc đăng nhập thông qua tài khoản Google Workspace / Microsoft 365.

Lưu ý: chỉ sử dụng 01 cách thức đăng nhập để sử dụng Moodle, do mỗi cách thức đăng nhập khác nhau sẽ có 01 hồ sơ người dùng riêng biệt trong Moodle.

1. Đăng nhập bằng tài khoản cục bộ Moodle

Tài khoản được quản trị viên cung cấp (Tên tài khoản & Mật khẩu)

  • Người dùng được yêu cầu đổi mật khẩu khi đăng nhập lần đầu.
  • Nếu quên mật khẩu thì dùng chức năng Quên mật khẩu trên trang đăng nhập để đặt mật khẩu mới thông qua email của tài khoản.

2. Đăng nhập bằng tài khoản Microsoft 365

Tài khoản Microsoft 365 được nhà trường cung cấp có tên miền là student.hcmus.edu.vn hoặc mso.hcmus.edu.vn.

Khi người dùng nhấp nút Microsoft 365 trên trang đăng nhập Moodle, trình duyệt sẽ truy cập đến trang web đăng nhập của Microsoft.

3. Đăng nhập bằng tài khoản Google Workspace

Tài khoản Google Workspace được nhà trường cung cấp có tên miền là hcmus.edu.vn hoặc *.hcmus.edu.vn

Khi người dùng nhấp nút Google Workspace trên trang đăng nhập Moodle, trình duyệt sẽ truy cập đến trang web đăng nhập của Google.

Sau khi đăng nhập thành công, trang chủ Moodle xuất hiện với danh sách tất cả lớp học đã ghi danh của người dùng.