Liên kết tài khoản Moodle với tài khoản Microsoft 365

Admin
2021-12-09 21:39

Người dùng Moodle có thể kết nối với một tài khoản Microsoft 365. Sau đó chuyển sang đăng nhập hệ thống bằng tài khoản Microsoft 365 và có thể sử dụng các dịch vụ Microsoft 365 ngay trong Moodle. Sau khi chuyển cách thức đăng nhập, mọi thông tin của tài khoản vẫn được giữ nguyên. Thực hiện các bước dưới đây để chuyển đổi.

Đăng nhập tài khoản Moodle hiện tại (username/password):

 Trong khung Microsoft trên trang chủ > nhấp nút Kết nối Microsoft 365:

Trong màn hình Control Panel > nhấp Microsoft 365 connection settings:

Trong màn hình Connection settings > nhấp Start using Microsoft 365 to log in to Moodle:

Ghi chú: người dùng có thể chọn Link your Moodle account to a Microsoft 365 account để liên kết tài khoản, sau đó có thể sử dụng các dịch vụ Microsoft 365 trong Moodle, nhưng không thể đăng nhập Moodle bằng tài khoản Microsoft 365.

Đăng nhập tài khoản Microsoft 365 lần đầu:

Kết nối tài khoản Microsoft 365 thành công:

 Người dùng có thể truy cập các dịch vụ Microsoft 365 trên trang chủ Moodle:

Người dùng đăng nhập Moodle về sau bằng tài khoản Microsoft 365:

Lưu ý: những lần truy cập Moodle về sau sẽ sử dụng cơ chế SSO (single sign-on) giúp giảm số lần yêu cầu đăng nhập tài khoản.

Người dùng cũng có thể ngắt kết nối với tài khoản Microsoft 365, sau đó đăng nhập Moodle bằng tài khoản trước đó (username/password):