Bài thi tự luận với hoạt động Quiz

Admin
2021-12-17 21:30

Hoạt động Quiz của Moodle hỗ trợ Teacher tổ chức các bài thi trực tuyến với nhiều dạng câu hỏi như Multiple choice, True/False, Matching, Essay... Trong đó dạng câu hỏi Essay có thể được sử dụng cho bài thi tự luận trực tuyến như sau.

Turn editing on > Add an activity or resource > Quiz:

Nhập tên và mô tả hoạt động:

Thiết lập thời gian bài thi và cách thức nộp bài:

Số lần cho phép thực hiện bài thi:

Có thể yêu cầu sử dụng trình duyệt an toàn [tham khảo]:

Có thể yêu cầu sử dụng webcam [tham khảo]:

Nhấp nút Save and display hoàn tất tạo hoạt động Quiz:

Nhấp nút Edit quiz để tạo câu hỏi:

Nhấp nút Add > a new question và thêm câu hỏi dạng Essay:

Nhập tên bài thi, nội dung đề thi và điểm:

Thiết lập hình thức làm bài:

  • Người thi có thể nhập bài làm trực tiếp vào cửa sổ soạn thảo

Yêu cầu nộp bài làm dưới dạng tệp tin:

  • Cho phép đính kèm các tệp tin
  • Chỉ định loại tệp tin được nộp phân cách bằng dấu phẩy, ví dụ: .docx, .pdf, .xlsx, .jpeg, .mp4...
  • Dung lượng tối đa của các tệp tin nộp: mặc định là 20MB.

Nhấp nút Save changes hoàn tất tạo câu hỏi:

Chú ý điểm của câu hỏi Essay phải bằng với điểm của bài thi

Người thi truy cập hoạt động trong trang lớp học và thực hiện bài thi:

Giao diện cửa sổ làm bài:

Người thi làm bài thi và tải tệp tin kết quả theo yêu cầu:

Người thi nộp bài khi làm xong:

  • Tùy theo thiết lập cách thực nộp bài của Teacher, bài thị được tự động nộp khi hết giờ.

Người thi nộp bài thành công:

Teacher truy cập hoạt động thi đã diễn ra: