Câu hỏi mở

Tại đây, bạn có thể xem những câu hỏi do những thành viên khác nêu ra. Bạn có thể đề nghị một câu trả lời, câu trả lời của bạn có thể được sử dụng làm lời giải đáp trong phần Các câu hỏi thường gặp.

Ngày / Thành viên Câu hỏi
2023-02-07 05:59
ĐỖ THÀNH QUANG
Sử dụng Moodle:
Nhờ Thầy kiểm tra lại giúp Moodle của Quang sao không tìm thấy danh sách các lớp học để gửi đề cương môn học lên. Cảm ơn Thầy nhiều
trả lời