Đăng nhập hệ thống

Admin
2020-02-27 06:22

Tài khoản Moodle

Được cấp vào đầu năm học thứ nhất:

Tên tài khoản (username):   <Mã số SV>
Mật khẩu (password):          Theo hướng dẫn đầu năm học thứ nhất
Email của tài khoản:            Là email do Trường/Khoa cấp

Lưu ý:

  • Đổi mật khẩu khi đăng nhập lần đầu.
  • Nếu quên mật khẩu thì dùng chức năng Quên mật khẩu trên trang đăng nhập để đặt mật khẩu mới qua email của tài khoản.

Tài khoản Microsoft

Đăng nhập bằng email Microsoft @student.hcmus.edu.vn do Trường cấp.

Từ khóa: Login, Mật khẩu, Password, Tài khoản, Username, Đăng nhập
Điểm trung bình: 3.5 (2 Vote)

Bạn có thể bình luận về bài này