Mã ghi danh thành viên lớp học

Admin
2020-06-04 11:32

Vào đầu học kỳ, sinh viên được ghi danh vào lớp học theo danh sách đăng ký học phần tương ứng.

Giảng viên có thể cho phép sinh viên tự ghi danh vào lớp học (self-enrolment) bằng cách cung cấp cho người dùng mã ghi danh (enrolment key). Giảng viên có thể xem và sửa mã ghi danh của lớp học.

Vào trang quản trị thành viên lớp học (Participants):