Bài thi tự luận với hoạt động Assignment

Admin
2021-12-17 18:18

Hoạt động Assignment thường được sử dụng để giao bài tập, báo cáo, đồ án... người học thực hiện yêu cầu của hoạt động và nộp kết quả dưới dạng tệp tin (và/hoặc có thể nhập văn bản trực tiếp trong cửa sổ soạn thảo của Moodle).

Khi tạo hoạt động, Teacher có thể nhập mô tả hoạt động; đính kèm tệp tin yêu cầu; xác định thời điểm bắt đầu và kết thúc hoạt động; xác định thời điểm nộp bài...

Student truy cập hoạt động trong trang lớp học: