Liên kết tài khoản Moodle với tài khoản Microsoft 365

Admin
2021-12-09 21:39

Người dùng Moodle có thể kết nối với một tài khoản Microsoft 365. Sau đó chuyển sang đăng nhập hệ thống bằng tài khoản Microsoft 365 và có thể sử dụng các dịch vụ Microsoft 365 ngay trong Moodle. Sau khi chuyển cách thức đăng nhập, mọi thông tin của tài khoản vẫn được giữ nguyên. Thực hiện các bước dưới đây để chuyển đổi.

Đăng nhập tài khoản Moodle hiện tại (username/password):

 Trong khung Microsoft trên trang chủ > nhấp nút Kết nối Microsoft 365: