Tạo tài nguyên học tập

Admin
2020-02-15 06:21

Giảng viên có thể tạo các tài nguyên cho lớp học bao gồm:

  • Sách (book)
  • Tập tin (file)
  • Thư mục (folder)
  • Mô-đun quản lý các nhóm thành viên của lớp
    (group members)
  • Nhãn hiển thị văn bản (label)
  • Trang web riêng (page)
  • Địa chỉ liên kết web ngoài URL

Trong trang môn học của lớp > Bật chế độ chỉnh sửa (Turn editing on) > nhấp liên kết Thêm hoạt động hoặc tài nguyên (Add an activity or resource) trong chủ đề:

Trong cửa sổ Thêm hoạt động hoặc tài nguyên > chọn tài nguyên > nhấp nút Thêm (Add):