Hoạt động trực tuyến Google Meet trong lớp học Moodle

Admin
2022-01-10 10:48

Hoạt động Google Meet hỗ trợ Teacher tạo phòng học trực tuyến ngay trong trang lớp học. Teacher cần đăng nhập tài khoản Google Workspace lần đầu (nếu trong cửa sổ trình duyệt chưa đăng nhập tài khoản Google). Người học tham gia hoạt động trực tuyến cũng cần đăng nhập tài khoản Google.

Khi mở phòng học trực tuyến, nếu Teacher bật Recording thì dữ liệu video sẽ được lưu trực tiếp lên Google Drive. Người học có thể xem các video bài giảng của phòng học trực tuyến này từ trong trang lớp học Moodle.

 

CÁC BƯỚC TẠO HOẠT ĐỘNG

Thêm hoạt động Google Meet trong lớp học:

Nhập tên, mô tả, thời gian cho phòng học trực tuyến:

Có thể tạo phòng học trực tuyến để sử dụng lặp lại:

Tạo link Google Meet cho phòng học trực tuyến:

Teacher cần đăng nhập Google Workspace lần đầu (nếu trong cửa sổ trình duyệt chưa đăng nhập tài khoản Google):

Kết quả tạo link Google Meet:

Hoàn tất và lưu hoạt động mới:

 

SỬ DỤNG HOẠT ĐỘNG GOOGLE MEET

Teacher truy cập hoạt động Google Meet trong trang lớp học > Nhấp nút Enter the room mở phòng học trực tuyến:

Google Meet được mở trong thẻ mới của cửa sổ trình duyệt: