Tạo hoạt động học tập

Admin
2020-02-15 06:24

Giảng viên có thể tạo các hoạt động cho lớp học bao gồm:

  • Giao bài tập (assignment)
  • Bảng từ, chú giải, thuật ngữ sử dụng trong môn học (glossary)
  • Câu hỏi thăm dò (choice)
  • Khảo sát (survey)
  • Diễn đàn thảo luận (forum)
  • Bài trắc nghiệm (quiz)
  • Phản hồi (feedback)
  • Nhắn tin trực tuyến (chat)
  • Học tập trực tuyến (zoom meeting)

Trong trang môn học của lớp > Bật chế độ chỉnh sửa (Turn editing on) > nhấp liên kết Thêm hoạt động hoặc tài nguyên (Add an activity or resource) trong chủ đề:

Trong cửa sổ Thêm hoạt động hoặc tài nguyên > chọn hoạt động > nhấp nút Thêm (Add):

 

Biên soạn hoạt động được thêm mới: ví dụ hoạt động Assignment để thu thập bài tập, đồ án, báo cáo...

Tiếp tục thiết lập các tính chất cho hoạt động:

Một số tính chất chủ yếu:

  • Thời điểm cho phép bắt đầu nộp bài (Allow submission from).
  • Hạn chót nộp bài (Due date): là deadline của hoạt động, những bài nộp sau thời điểm này sẽ bị đánh dấu nộp trễ. 
  • Cut-off date: không chấp nhận bài nộp trễ sau thời điểm này.

Cuối cùng, nhấp nút Lưu (Save...) tại cuối trang.

Kết quả tạo hoạt động Assignment:

 

Từ khóa: Activity, Add, Course, Folder, Hoạt động, Lớp học, Quản trị, Resource, Tài nguyên, Thêm, Thư mục
Điểm trung bình: 0 (0 Vote)

Bạn có thể bình luận về bài này