Đăng nhập hệ thống

Admin
2020-02-27 06:22

Người dùng cần phải đăng nhập hệ thống để sử dụng. Có thể đăng nhập bằng tài khoản cục bộ Moodle (Tên đăng nhập & Mật khẩu) do quản trị viên cung cấp, hoặc đăng nhập thông qua tài khoản Google Workspace / Microsoft 365.

Lưu ý: chỉ sử dụng 01 cách thức đăng nhập để sử dụng Moodle, do mỗi cách thức đăng nhập khác nhau sẽ có 01 hồ sơ người dùng riêng biệt trong Moodle.

1. Đăng nhập bằng tài khoản cục bộ Moodle

Tài khoản được quản trị viên cung cấp (Tên tài khoản & Mật khẩu)