Tạo nội dung trang môn học

Admin
2020-03-14 16:48

Truy cập trang môn học của lớp > nhấp nút danh sách thao tác Actions > nhấp chọn Bật chế độ chỉnh sửa (Turn editing on):

Trang môn học ban đầu có những thành phần như sau:

  • Cột trái - khung điều hướng (Navigation pane): gồm các liên kết thông tin của tài khoản.
  • Cột phải: gồm một số khối (Block) hiển thị thông tin hay các chức năng như Trình đơn chính (Main menu), Lịch (Calendar), Các sự kiện mới (Upcoming events), Quickmail...
  • Vùng nội dung: GV có thể trình bày nội dung môn học bằng cách tạo các tài nguyên (Resource), hoạt động (Activity) học tập, các diễn đàn, thông báo… xuyên suốt khóa học.

Vùng nội dung có một số chủ đề (Topic) được tạo tự động, GV có thể thêm/xóa chủ đề:

  • Xóa 1 chủ đề: Nhấp nút trình đơn Chỉnh sửa (Edit) của chủ đề > nhấp chọn Delete topic.

  • Thêm một/nhiều chủ đề mới: Nhấp nút Add topics tại cuối vùng nội dung > nhập số lượng chủ đề cần thêm > nhấp nút Add topics.

Sửa tên chủ đề: Nhấp chọn biểu tượng Edit topic name bên cạnh tên chủ đề > nhập tên chủ đề.

Từ khóa: Actions, Activity, Add, Chỉnh sửa, Chủ đề, Course page, Edit, Hoạt động, Khung điều hướng, Name, Navigation pane, Resource, Tài nguyên, Tên, Thao tác, Thêm, Topic, Trang môn học
Điểm trung bình: 0 (0 Vote)

Bạn có thể bình luận về bài này