Nhập câu hỏi trắc nghiệm từ tệp tin Word

Admin
2021-08-21 22:16

Ngân hàng câu hỏi (Question bank) của một lớp học chứa các câu hỏi trắc nghiệm đã được tạo, có thể phân thành những danh mục câu hỏi (category) khác nhau. Người dùng có thể lần lượt tạo câu hỏi mới cho Question bank, hoặc nhập danh sách câu hỏi từ file Word.

Người dùng tạo một hoạt động Quiz, sau đó có thể lần lượt tạo câu hỏi mới, hoặc thêm những câu hỏi trong Question bank vào Quiz. 

Nội dung dưới đây trình bày tóm lược các bước nhập danh sách câu hỏi từ một file Word vào Question bank của lớp học, sau đó tạo một hoạt động Quiz và thêm các câu hỏi từ Question bank.

A. TẠO TỆP TIN WORD CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Tệp tin Word mẫu là một file đặc biệt, có các thuộc tính riêng dùng để nhập/xuất câu hỏi cho Question bank của lớp học Moodle.

Nội dung file bao gồm:

  • Dòng đầu chứa tên danh mục câu hỏi sẽ tạo trong Question bank.
  • Tiếp theo, mỗi câu hỏi được trình bày như sau:
    • Một dòng chứa tên câu hỏi (question name).
    • Một bảng gồm các thành phần của câu hỏi.

Xem thêm trong tệp tin Word mẫu đính kèm tại cuối trang - Template Questions.docx

 

B. NHẬP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TỪ FILE WORD VÀO QUESTION BANK

Trong trang lớp học > nhấp nút trình đơn Actions > chọn More...

Trong trang Course administration > chọn Import:

Trong thẻ Import > chọn Microsoft Word 2010 table format:

Đưa file Word câu hỏi trắc nghiệm vào khung Import > nhấp nút Import:

Câu hỏi trắc nghiệm được nhập thành công:

Danh mục câu hỏi trong Question bank: