Tạo tài nguyên học tập

Admin
2020-02-15 06:21

Giảng viên có thể tạo các tài nguyên cho lớp học bao gồm:

 • Sách (book)
 • Tập tin (file)
 • Thư mục (folder)
 • Mô-đun quản lý các nhóm thành viên của lớp
  (group members)
 • Nhãn hiển thị văn bản (label)
 • Trang web riêng (page)
 • Địa chỉ liên kết web ngoài URL

Trong trang môn học của lớp > Bật chế độ chỉnh sửa (Turn editing on) > nhấp liên kết Thêm hoạt động hoặc tài nguyên (Add an activity or resource) trong chủ đề:

Trong cửa sổ Thêm hoạt động hoặc tài nguyên > chọn tài nguyên > nhấp nút Thêm (Add):

Biên soạn tài nguyên được thêm mới: ví dụ thêm Thư mục (Folder) để chứa các tập tin tài liệu môn học.

Trong cửa sổ Biên soạn thư mục (Editing Folder) > nhập Tên thư mục (Name) > nhập Mô tả thư mục (Description): 

Tiếp tục, có thể tạo cây thư mục và tải các tập tin tài liệu:

 • Tạo các thư mục con: Nhấp nút Tạo thư mục (Create Folder) > nhập Tên thư mục mới (New folder name)> nhấp nút Tạo thư mục (Create folder)

 • Tải các tập tin tài liệu: Kéo các tập tin vào vùng Tập tin (Files).

Cuối cùng, nhấp nút Lưu (Save...) tại cuối trang.

Kết quả tạo tài nguyên Thư mục (Folder) cho lớp học:

 

Từ khóa: Activity, Add, Course, Folder, Hoạt động, Lớp học, Quản trị, Resource, Tài nguyên, Thêm, Thư mục
Điểm trung bình: 0 (0 Vote)

Bạn có thể bình luận về bài này