Website môn học - Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM: Đăng nhập

Trình duyệt cần cho phép cookie

Đăng nhập bằng tài khoản trên:

Hướng dẫn đăng nhập

Moodle sử dụng cơ chế xác thực hai lớp 2FA nhằm tăng cường bảo mật hệ thống. Sau khi đăng nhập sẽ đến bước xác minh qua email (E-mail Factor), bạn vui lòng kiểm tra email của tài khoản để lấy mã xác minh.

Lưu ý: 2FA không áp dụng đối với cách thức đăng nhập thông qua tài khoản Microsoft 365.