Gửi cho một người bạn
Bạn của bạn:
Nội dung sau sẽ được gửi đi:
Bạn có thể nghe nội dung tại địa chỉ sau;:
https://courses.fit.hcmus.edu.vn/faq/index.php?action=artikel&cat=1&id=6&artlang=vi

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.